правна помощ

Информационна кампания популяризира системата за правна помощ
Външни публикации

Информационна кампания популяризира системата за правна помощ

Във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFOP001-3.003-0054, с наименование „Общество за правосъдие”, финансиран по Оперативна Програма „Добро управление” и Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.003-0054-C01/ 18.02.2019…
Back to top button