Външни публикации

Вижте как да споделите мнението си за инициативите на Европейската Комисия

Проект лого

Бизнес център „Марица“ е организация, която от 2009 година работи, за да подпомага развитието на фамилния, малкия и среден бизнес в регион Хасково. В началото на 2019 година организацията печели проект по Оперативна програма „Добро управление”.

Основната цел на проекта е да се обединят усилията на бизнеса и гражданите за засилване на тяхната активност в процесите на вземане на решения чрез стимулиране процеса на информираност.

От голямо значение е гражданите и бизнесът на местно, регионално и национално ниво да развият капацитет и умения, за да могат активно да участват във формулирането на политиката.

Във видео уроците ще откриете полезна информация за това как да споделите мнението си за инициативите на Европейската Комисия на ключови етапи от политическия и законодателния процес, като и полезна информация за изграждането на капацитет и умения за активно включване в процесите за правене на политики.

Тази публикация е по Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0007-C01/27.12.2018 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Back to top button