Приключи проект за подобряване на градската среда в Хасково

Платени публикации

На 15.10.2018 г.  от 15:00 часа в заседателната зала на Община Хасково ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“. Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Бенефициент е Община Хасково.

Общата стойност на проекта е 3 041 807.39 лв. от които:

Финансиране от ЕС ЕФРР:     2 585 536.29 лв.

Национално финансиране:        456 271.10 лв.

Дата на стартиране:                 26.04.2017 г.

Дата на приключване:             26.10.2019 г.

Общата цел на проекта е базирана на целите, заложени в Интегрирания план за развитие на град Хасково, а именно постигане на устойчиво интегрирано развитие на база повишаване равнището на жизнената среда, доизграждане на конкурентноспособна икономика и информационното общество, стимулиране на социалната интеграция и нарастване на жизнения стандарт на населението от община Хасково. Изпълнението й ще допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и подобряване на екологична среда, което е и конкретна цел на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” 2014-2020.

С изпълнение на настоящия проект се извърши реконструкция, модернизация и преустройство на междублокови пространства и обновяване на вътрешно-квартални пространства в град Хасково. Изградените пространства са с отворен достъп и са обществено достъпни.

Обект 1 „Благоустрояване на междублокови пространства в жк. Бадема – кв. 613 ПИ 77195.717.2 и 77195.717.14“.

Обект 2 „Благоустрояване на междублокови пространства на бл. 30 и южно от бл. 34 в жк. Орфей – част от кв. 633“.

Обект 3 „Благоустрояване на междублокови пространства между улици „Тутракан“, „Булаир“, „Одрин“ и южно от ул. „Иван Асен ІІ“ – кв. 325 и кв. 326″.

Обект 4 „Детска площадка в междублоково пространство ул. Атон, кв. 382“.

Обект 5 „Благоустрояване на междублокови пространства на бл. 28, 32 и 33 в жк. Орфей – част от кв. 644 и 645“.

Обектите са предназначени за обществено ползване и в тях няма да се извършва икономическа дейност. Паркоместата ще обслужват живущите в квартала и няма да се събира такса за паркиране. Благоустроените пространства няма да се отдават под наем и да се събират приходи от вход и такси. Зоните за отдих, спорт, детски игра и алейната мрежа ще са обществено достъпни и с елементи на градска среда. Всички обекти ще  се стопанисват от Община Хасково.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”