Хасковската Езикова гимназия демонстрира иновациите си пред гости от НЕГ „Гьоте“ – Бургас

Платени публикации

Хасковската Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ беше домакин на обмен на добри практики с участието на педагогически специалисти и ученици от Немската езикова гимназия „Гьоте“ в Бургас. Мобилността по Националната програма „Иновации в действие“ се осъществи в периода от 3 до 5 декември.

Гостите от Бургас наблюдаваха два открити урока с приложение на междудисциплинарен подход и проектнобазирано обучение в 10 клас. Съчетани бяха знания и умения по биология, философия, български език и литература и музика. Демонстрирано бе смисленото внедряване на облачните технологии.

Езикова

В рамките на посещението ученици от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ презентираха свои проекти на учебни фирми, разработени по време на проведения в Източните Родопи иновационен лагер, а учителите запознаха гостите с начина, по който в гимназията се прилага проектнобазираното обучение.

Езикова

Представители на ученическия съвет от хасковската гимназия включиха връстниците си от Бургас в текущи дейности на съвета. Най-голям интерес предизвика организацията на Фашинга – едно от най-значимите събития за учениците в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“.

Езикова

Педагогическите специалисти от НЕГ „Гьоте“ присъстваха на представяне на резултатите от изпълнени дейности по проект „Ефективно преподаване с дигитални технологии“ по Програма Еразъм + и участваха в обсъждане на тема „Проблеми на проектобазираното обучение и работата в ПУО“.

Обмяната на опит завърши с пожелания за постоянно близко сътрудничество между екипите на двете авторитетни училища, които отчетоха голямото значение на подобни дейности, даващи им увереност в преследването на високи образователни резултати.