Община Хасково търси управител за Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

Платени публикации

 

ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА УПРАВИТЕЛ  НА  

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И

МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Във връзка с вакантно място в  Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания   Община Хасково обявява подбор за: 

Управител   – 1 /една/ позиция;

 І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 –  Управител   – 1 бр.

Кратко описание на длъжността:

 1. Организира, разпределя, ръководи, координира и контролира ежедневно цялостната дейност на ЦНСТДМУ
 2. Осъществява т екущ и периодичен контрол над процеса на предоставяне на социални услуги в ЦНСТДМУ
 3. Представлява ЦНСТДМУ при установяване на връзки и поддържане на контакти;
 4. Отговаря за организацията на свободното време на потребителите, като следи за прилагане на индивидуален подход.
 5. Осигурява сигурна и безопасна среда за развитие на потребителите на социалните услуги;
 6. Извършва периодично оценяване на изпълнението на задълженията и отчитане на планираните дейности на служителите в ЦНСТДМУ
 7. Изготвя и актуализира Правилник за дейността и Правилник за вътрешния трудов ред на социалното заведение и следи за неговото спазване;
 8.  Изготвя и актуализира необходимите вътрешни правила, методики, процедури, програми и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, образователно – квалификационна степен – бакалавър;
 • Област на вишето образование –  социални, стопански  и  хуманитарни науки
 • Професионален опит  –  минимум 1 години/ръководен или в социалната сфера ;
 • Допълнителни квалификации и опит са предимство;

Допълнителни умения:

– компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet

Място  на работа:

ЦНСТДМУ  I   гр.Хасково, ул.“Единство“ № 21  на 4 часа

ЦНСТДМУ II   гр. Хасково, ул.“Съгласие“ № 5   на  4 часа

 ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Заявление за постъпване на работа –  свободен текст
 • Автобиография –  CV
 • Копие на документ за образователно-квалификационна степен.
 • Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.
 • Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:

Първи етап – по документи:

Втори етап –  провеждане на интервю:

IV МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр.Хасково, пл. „Общински“ №1, ет 4, стая 402, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 17:.00 часа на 06.03.2020г.

Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

 

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

 За повече информация: Община Хасково,

телефон: 038/ 603 425 Пенка Георгиева