Платени публикации

Стартира Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“

Община Хасково  уведомява всички заинтересовани лица, че стартира Национална програма „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”.

По програмата се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

 Нуждаещите се /потребители/ от предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата, могат да бъдат хора:

 • Хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ
 • Хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинска експертиза в Р България.

За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:

 • са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата
 • живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа
 • са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

 Лицата, които се нуждаят от предоставянето на грижи в домашна среда, за да бъдат включени в Програмата трябва да отговарят и на следните условия:

 • месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5 кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерски съвет
 • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество
 • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания
 • да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и или идеални части от тях
 • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД
 • не са включени в механизма лична помощ
 • да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.Включените в програмата хора ще се обгрижват от лица, които ще бъдат назначавани на длъжност „Домашен помощник“.

  Кандидатите за работа като „Домашни помощници“ НЕ подават заявления в общинска администрация Хасково. Те задължително трябва да са регистрирани като безработни лица в Бюрото по труда.  От там ще бъдат насочени към Програмата като безработни лица. Безработните лица могат да бъдат назначени по Програмата на пълно или непълно работно време.

  В случаите, когато поради финансов недостиг не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.

  На всеки кандидат  ще се извършва индивидуална оценка на потребностите от персонални грижи в домашна среда, като за един потребител продължителността на предоставяните персонални грижи не може да надхвърля 4 часа дневно.

  По Програмата не могат да бъдат включвани лица, които получават подкрепа чрез изпълнение на дейности, финансирани от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма за задоволяване на същите потребности на лицето и/или на идентични или сходни социални услуги в домашна среда.

  Националната програма “Предоставяне на грижи в домашна среда“ е със срок на действие до 31.12.2020 г.

   Място и срок за подаване на документите

  От 04.03.2020 г. лицата, желаещи да получават грижа в домашна среда по Национална програма “Предоставяне на грижи в домашна среда“ могат да подават Заявление – декларация /по образец/, по настоящ адрес лично или чрез упълномощено лице/законен представител в Община Хасково, пл. „Общински“ №1, салон за административно обслужване на населението, гише деловодство, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

  За допълнителна информация и въпроси: тел. 038/ 603 461; 603 446; 603 396

Back to top button