Европейски зелен пакт

Платени публикации

Изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда са заплаха за самото съществуване на Европа и света. За да преодолее това предизвикателство, Европа приема нова стратегия за растеж, чрез която до 2050 г. Съюзът да се превърне в съвременна, устойчива, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика без нетни емисии на парникови газове, при която икономическият растеж е отделен от използването на ресурси и нито един човек и нито едно място не са пренебрегнати в този процес.

Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: Европейският зелен пакт е нашата нова стратегия за растеж – за растеж, който дава повече от това, което отнема. Европейският зелен пакт е възможност за подобряване на здравето и благополучието на нашите граждани чрез преобразяване на нашия икономически модел. В нашия план е посочено как да се намаляват емисиите, да се възстанови здравето на околната среда, да се защитава дивата природа, да се създават нови възможности за икономиката и да се подобри качеството на живот на гражданите.

Европейският зелен пакт е програма за действия за по-ефективно използване на ресурси чрез преминаване към чиста, кръгова икономика и за спиране на изменението на климата, обръщане на тенденцията към загуба на биологично разнообразие и за намаляване на замърсяването.

Европейският зелен пакт обхваща всички сектори на икономиката, по-специално транспорта, енергетиката, селското стопанство, строителството, и промишлени отрасли като стоманодобива, производството на цимент, ИКТ, текстилната индустрия и химическата промишленост.

Цел на Зеления пакет е Европа да стане първия в света неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Комисията ще представи първия европейски закон в областта на климата през 2020 г. За да се постигнат целите в областта на климата и околната среда, Комисията ще представи и Стратегия за биоразнообразието, нова промишлена стратегия и план за действие на ЕС за кръгова икономика, стратегия „От фермата до трапезата“ за продоволствена устойчивост и план за изграждане на Европа без замърсяване.

Постигането на целите на Европейския зелен пакт ще изисква значителни инвестиции. Според оценки постигането на текущите цели в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. ще изисква 260 милиарда евро допълнителни инвестиции годишно, т.е. около 1,5 % от БВП на страните от Европейския съюз за 2018 г.

Борбата с изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда изисква усилия от всички, но изходната позиция на отделните региони и страни-членки не е еднаква. Чрез механизъм за справедлив преход ще се оказва подкрепа на тези региони, които са силно зависими от въглеродно интензивни дейности. Чрез него ще се подкрепят гражданите, които са най-уязвими спрямо прехода, като им се предоставят достъп до програми за преквалификация и възможности за заетост в нови икономически сектори.

Какво предстои да се направи? В енергетиката ще се развие декарбонизацията – в момента производството и потреблението на енергия генерира 75% от емисиите на парникови газове в ЕС. Ще продължи процесът на саниране на сгради, за да могат хората да намалят сметките си за енергия и потреблението на енергия. Малко известно е, че понастоящем около 40% от потреблението на енергия в домакинствата се дължи на сградите. Подпомагане на промишлеността с цел иновации и превръщането на Европа в световен лидери на зелената икономика. Днес европейската промишленост използва само 12% рециклирани материали. Въвеждане на по-евтини, по чисти и по-здравословни форми на частен и обществен транспорт, доколкото сега транспортът произвежда 25% от вредните емисии.

Европейският зелен пакет ще подобри благосъстоянието и здравето на гражданите и на идните поколения – по-чисти въздух, вода и почва; санирани домове, училища и болници; по-добри алтернативи в областта на обществения транспорт; по-малко отпадъци, опаковки, годни за рециклиране, по-здравословни храни, по-малко пестициди и торове, по-добро здраве на всекиго.

Зелен пакет