Проект „Създаване на подходящи условия за подкрепа в общността, чрез изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства в град Хасково“

Платени публикации

Проект

Община Хасково приключва изпълнението на дейностите по проект Създаване на подходящи условия за подкрепа в общността, чрез изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в Град Хасково. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността му е в размер на 569 591.81 лв., от които: 484 153.04 лв. е съфинансиране от Европейския съюз, а 85 438.77 лв. – националното финансиране.

Целта на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, която да отговаря на нуждите на лицата с психични разстройства. В изпълнение на предвидените дейности бе постигната и общата цел на проекта, а именно: изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства с капацитет 15 места.

Новопостроената сграда е разположена в самостоятелен парцел, отреден за обществено обслужване. Сградата е едноетажна. Състои се от два взаимно свързани блока – дневен и нощен тракт. В нощният тракт /югоизточен блок/ са разположени 4 двойни и 7 единични спални помещения, като към всяка спалня има самостоятелна баня. Две единични спални и две двойни спални, с прилежащите към тях бани, са оборудвани за експлоатация от хора с увреждания. Всички спални са с изложение изток или запад. В дневния тракт /северозападен и северен блок/ са разположени: дневна, кухня с трапезария и склад за хранителни продукти, стая за терапия, мокро помещение за пране, сушене и гладене, стая за персонала със съблекалня и баня с тоалетна към нея и техническо помещение с кът за контрол и наблюдение. Оформено е складово помещение за почистващи препарати, което да осигурява хигиенизацията на центъра и второ дневно помещение, в което да се провеждат срещи с роднини и гости. Всички дневни помещения, до които пациентите имат достъп, са адаптирани за експлоатация от хора с увреждания. Помещенията за пациентите са с южно, източно или западно изложение.

Комуникацията между помещенията е чрез централно фоайе и два коридора, осигуряващи достъп до дневния и нощният тракт.

Основният вход до сградата е от югозапад, през централното фоайе с рампа за достъп на хора с увреждания. Изпълнени са три входа от север, със сервизни функции и един вход от юг – евакуационен.

В северозападната част на двора, в рамките на оградената част от имота, е осигурено пространство /простор/ за сушене на пране, а югозападната и южната част на двора е предназначена изцяло за дейности на открито на обитателите на центъра. Северната и източната част от двора са с ограничен достъп за обитателите на центъра, с изключение на персонала.

Основната функция на сградата е да бъдат обгрижвани лица с психични разстройства, като в същото време им бъде осигурена самостоятелност и уединение, домашна атмосфера и условия за живот, близки до семейните.

 

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-5.002-0001-C01 „Създаване на подходящи условия за подкрепа в общността, чрез изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в Град Хасково“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.