Община Хасково търси управител на Патронажната грижа

Платени публикации

Проект

ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

по Проект BG05M9OP001-2.103-0080

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“
финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“
по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с

увреждания – Компонент 4“

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП
“Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M9OP001-2.103
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, Община
Хасково обявява следните работни места:

Управител на услугата – 1 /една/ позиция на непълен работен ден – 4 часа;

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

1. Управител на услугата – 1 бр.
Кратко описание на длъжността: Планира, организира, ръководи и контролира всички
дейности по проекта. Определя целите на екипа от специалисти и координира общите
действия за постигането им. Мотивира и насърчава груповото вземане на решения.
Организира разработване на процедури и правила свързани с функционирането на
предлаганите услуги, осъществява вътрешен контрол /финансов и за функционирането на
услугата/. Представлява услугата при установяване на връзки и поддържане на контакти.
Участва в изготвянето на индивидуален план за всеки потребител. Консултира и оказва
психологическа и професионална подкрепа на екипа от специалисти. Следи за надлежното
изготвяне и водене на документацията по проекта. Разпределя задачите между персонала и
следи за тяхното изпълнение. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с
длъжността.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
Образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър;
Област на вишето образование – социални, стопански науки и здравеопазване;
Професионален опит – минимум 2 години в сферата на социалните услуги и/или
здравеопазването;
Допълнителни квалификации и опит са предимство;

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Заявление за постъпване на работа – образец 1;
Автобиография – в свободен текст;
Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда– по образец 2;
Декларация – приложение 1 – образец 3;
Копие на документ за образователно-квалификационна степен.
Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.
Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето
притежава такива);
Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и
умения.

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:
Първи етап – по документи:
Втори етап – провеждане на интервю:

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр.Хасково,
пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до
16:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 16.11.2020г.
Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.
Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и
датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на
информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на
Община Хасково: www.haskovo.bg

За повече информация: Община Хасково,
телефон: 038/ 603 428 Росица Ангелова (ръководител проект)
038/ 603 489 Богдана Петкова-Василева (Гл.Експерт „Човешки ресурси“)

Проект BG05M9OP001-2.103-0080

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“
финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“

по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“