Платени публикации

Обявяване на решение по ОВОС на РИОСВ – Хасково

На основание чл. 99, ал. 6, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Хасково съобщава за издадени на 30.06.2021 г. Решение по ОВОС № ХА-2-3/2021 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения (тръбни кладенци) ТК-3 и ТК-3А“ в поземлен имот с идентификатор 77195.732.86 по КККР на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково по Алтернатива 2 – водовземането да бъде само от водовземно съоръжение ТК-3А с възложител „Мануела“ АД и Решение по ОВОС № ХА-3-3/2021 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения ТК-3 и ТК-3А“ в поземлен имот с идентификатор 77195.732.86 по КККР на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково по Алтернатива 2 – водовземането да бъде само от водовземно съоръжение ТК-3А“ с възложител „Сапро Юрап“ ООД.

Решенията са обявени на обществено достъпно място на информационното табло в сградата на РИОСВ – Хасково на адрес ул. „Добруджа“ № 14 за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.07.2021 г. и на интернет страницата на инспекцията – http://haskovo.riosv.com/.

След този период достъпът до решенията е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

Back to top button