Външни публикации

Какво наричаме скрап: основни видове и начини на обработка

Отпадъците се делят на няколко различни видове според техните основни характеристики като състав, свойства, възможности за преработка и т.н. Една голяма част от генерираните ежедневно боклуци се наричат скрап. Това са металните отпадъци, които могат да бъдат рециклирани или да бъдат съхранявани на специално създадени за целта депа.

Що е скрап? Кои са основните видове?

Скрап е понятие за всички отпадъци, които в своя състав съдържат цветни и черни метали. Това може да са малки елементи и части, както и цели съоръжения и машини, които вече са излезли от употреба. В тази група попадат старите превозни средства, които се предават за скрап в автоморгите.

Самият процес на преработка на металните отпадъци също се нарича скрап, откъдето идва самото наименование на специфичния боклук.

От своя страна металните отпадъци са два основни вида – черни и цветни. Разликата между тях е в наличието на желязо в техния състав, което е особеност на черните метали.

Цветни метали

Четири основни групи са цветните метали, които се делят на леки, тежки, благородни и редки. За първата група е характерна плътност под 4500 кг на кубичен метър. Тук попадат титан, магнезий, алуминий и други подобни метали.

Тежки пък са оловото, никелът, калий и други, които имат плътност над 4500 килограма на кубичен метър. Благородните метали са добре познати в бижутерията злато, сребро и платина. Към редките се причисляват метали с различни химични и физични свойства. За 55 метала от периодичната система се смята, че са с подобни качества.

Цветни метали има навсякъде около нас. Най-широко е тяхното приложение в промишлеността и най-вече в енергетиката, електротехниката, производството на превозни средства, машини и изделия от бита.

Скрап

Черни метали

Към тази категория отпадъци попадат желязото и всички негови сплави, които се наричат черни метали. Те от своя страна биват чугунени и стоманени. Всъщност това са съединения на желязото с въглерода, който е преобладаващ при чугунените сплави.

Както цветните, така и черните метали, имат широко приложение. Те се характеризират с якост, ковкост, водоустойчивост, електропроводимост, твърдост. Черните метали се използват в машиностроенето, строителството, за изработката на пособия за бита и други подобни.

Рециклират ли се черните и цветни метали?

Голяма част от металните отпадъци, които се предават за скрап, могат да бъдат рециклирани. Те подлагат на топлинна преработка, в резултат на която се преобразуват в използваеми в производството елементи. За целта е необходимо предаваните за скрап метали да бъдат сортирани и разделени на годни и негодни за рециклиране.

Съвременните технологии позволяват една част от цветните и черни метали да преминат през преработка в специални леярни и пещи. Там те се претопяват при температура над 1500 градуса по Целзий. Основно от металите се изработват т.нар. полуфабрикати, които се влагат в нови производства.

Скрап

Защо е важно да рециклираме отпадъците?

Запазването на природата чиста е приоритетна задача на съвременното поколение, за да съхрани екосистемите на планетата. Благодарение на технологичния бум, са налични технологии за преработка на отпадъци. По този начин се намалява количеството на изхвърлените боклуци. Паралелно с това се пестят природни ресурси, което води до икономии на енергия и средства.

В България скрап се изкупува от лицензирани фирми, които разполагат с депа, транспорт и персонал за изкупуване и сортиране на металните отпадъци. Старият автомобил, пералня или печка се изкупуват от техните собственици като фирмите работят с предварително обявени цени за определено количество скрап.

СкрапВодеща компания на българския пазар за метални отпадъци е Норд Холдинг. Тя събира, преработва и търгува с метален скрап от 1995 година насам. Дружеството има дял от 22 процента на пазара на черни отпадъци и 16 на сто дял на пазара на цветни метални отпадъци у нас. Компанията разполага със специализирани площадки за изкупуване на скрап из цялата страна.

Back to top button