Външни публикации

В Защитена зона „Мост Арда“ се изработиха и монтираха две изкуствени гнезда за лешоядни птици

Проект

На територията на Защитена зона (ЗЗ) по Директива 2009/147/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 30.11.2009 г. относно опазване на дивите птици: BG0002071 „Мост Арда“ се изработиха и монтираха две изкуствени гнезда за лешоядни птици.

Гнездата са в изпълнение на дейност 4: „ Подобряване на условията за гнездене в целевите райони, чрез поставяне на изкуствени гнезда“ по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.016-0001 „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида”, с бенефициент Национално –ловно рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Целта на дейността е насърчаване загнездването на черни лешояди, чрез поставянето на изкуствени гнезда на подходящи за целта дървета и/или места. Гнездата са разположени отгоре на короните на дърветата, за да позволява лесно кацане и излитане на едрите птици. Те са изградени в близост до изградените вече площадка за подхранване на лешоядните птици и до изграденото съоръжение за доотглеждане и разселване на елени лопатари „Пчелари“.

https://www.eufunds.bg/

Back to top button