Регион

Обявяват 3 нови защитени зони в Хасковска област

Три нови защитени зони предстои да бъдат обявени в Хасковска област.

Проекто-заповедите са качени на интернет страницата на РИОСВ – Хасково. В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения.

Защитена зона „Река Каялийка“ е в землищата на с. Бодрово, с. Скобелево, с. Сталево, с. Върбица, община Димитровград, област Хасково, с. Езерово, община Първомай, област Пловдив, с обща площ 736.696 дка.

Опазват се местообитанията на Пъстър пор, Видра, Голям гребенест тритон, Пъстър смок, Обикновена блатна костенурка, Шипоопашата костенурка, Шипобедрена костенурка, Обикновен щипок, Маришка мряна, Европейска горчивка, Бисерна мида.

Защитена зона „Банска река“ е в землищата на Димитровград, с. Добрич, с. Каснаково, община Димитровград, област Хасково, с. Клокотница, община Хасково, област Хасково, с обща площ 807.163 дка.

Цели се опазване на местообитанията на видовете Пъстър пор, Видра, Лалугер, Голям гребенест тритон, Пъстър смок, Обикновена блатна костенурка, Южна блатна костенурка, Шипоопашата костенурка, Шипобедрена костенурка, Обикновен щипок, Маришка мряна, Европейска горчивка, Бисерна мида.

Защитена зона „Река Мартинка“ е в землищата на с. Бял извор, община Опан, област Стара Загора, с. Воденичарово, с. Самуилово, община Стара Загора, област Стара Загора, с. Винарово, с. Димитриево, с. Малко Тръново, община Чирпан, област Стара Загора, с. Брод, с. Бряст, с. Голямо Асеново, с. Златополе, с. Радиево, с. Странско, община Димитровград, област Хасково, с обща площ 7 396,641 дка.

В нея се опазват се местообитанията на видовете Пъстър пор, Видра, Червенокоремна бумка, Голям гребенест тритон, Пъстър смок, Обикновена блатна костенурка, Шипоопашата костенурка, Шипобедрена костенурка, Обикновен щипок, Балкански щипок, Маришка мряна, Европейска горчивка, Ценагрион, Бисерна мида.

В границите на защитените зони се забранява провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища и регламентираните за това места, движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища, отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, промени в
хидроморфологичния режим чрез отводняване, изземване на наносни отложения, коригиране, преграждане с диги на реки. Изключение са урбанизирани територии и случаите на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората.

Не се разрешавата изграждане на преграждащи речното течение хидротехнически съоръжения, недопускащи придвижването на видовете нагоре и надолу по течението на реката, промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери, при ползването на земеделските земи като такива.

Не се допуска премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове), при ползването на земеделските земи като такива, освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти.

Забранено е търсенето и проучването на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и
скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали).

Не е разрешена употребата на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията, както и употреба на минерални торове и на продукти за растителна защита и биоциди от професионална категория на употреба освен при каламитет, епифитотия, епизоотия, епидемия или при прилагане на селективни методи за борба с инвазивни чужди видове.

Забранява се използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи, без разрешение, използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми, палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност.

guest
Въведете Вашето име
Въведете своя и-мейл адрес

Haskovo.info не носи отговорност за коментарите. Моля, пишете на кирилица и не използвайте обиди, клевети и лични нападки. Подобни коментари може да бъдат премахнати. Можете да докладвате за неподходящи коментари чрез формата за контакт в сайта.

2 коментара
Най-стари
Най-нови Най-харесвани
Inline Feedbacks
Вижте всички коментари
Анонимен
Анонимен
17.11.2023 21:20 21:20

А бирената кой ще я спре да замърсява банска

Анонимен
Анонимен
18.11.2023 12:50 12:50
Отговор до  Анонимен

Да,бирената замърсява река банска с мръсния си канал,който се влива в реката до с.Клокотница,къде са Риосв???

Back to top button