Беливанов с нов сигнал до прокуратурата и областния управител за таксата за детските градини и бюджета

Хасково
Добри Беливанов

Кметът Добри Беливанов внесе сигнал до Хасковската окръжна прокуратура и областния управител относно решения на общинския съвет.

Според градоначалника в решенията на общинския съвет относно облекчението за детска градина от 1 лв. на ден и изменението на бюджета, направени на извънредна сесия на 5 февруари има допуснати съществени нарушения. Беливанов счита, че решенията на общинския съвет са незаконосъобразни.

Haskovo.info припомня, че на 9 февруари Добри Беливанов внесе сигнал до прокуратурата и областния управител заради допуснати нарушения при приемането на бюджета в края на януари.

Ето и мотивите на Добри Беливанов, че последните решения на общинския съвет са незаконосъобразни:

I.По отношение на Решение №615/05.02.2018 г.

Съгласно Решение №592/26.01.2018 г. ОбС – Хасково е изменил Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково. Същото е обнародвано и съответно влязло в сила. В последствие обаче се приема, че е допусната явна фактическа грешка и с Решение №615/05.02.2018 г. отново се изменя Наредбата, но вече без да се спазват минималните срокове по ЗНА.

В Решение №615/05.02.2018 г. ОбС – Хасково посочва, че изменя Решение №592 от 26.01.2018 г. като допуска поправка на явна фактическа грешка. Изменението на решение и поправката на очевидна фактическа грешка обаче са два различни института.

Изменението на вече приет нормативен акт се извършва по реда на неговото приемане, който в настоящия случай не е спазен.

Поправката на очевидна фактическа грешка е уредена в чл.62 от АПК, който е в глава Пета, Раздел I „Индивидуални административни актове“. Правилата за издаване на нормативен акт са уредени в Глава Пета, Раздел III „Нормативни административни актове“ от АПК, където не е уредена възможност за поправка на очевидна фактическа грешка. Съгласно чл.80 от АПК, за неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за нормативните актове, а не правилата за издаване на ИАА. Ето защо института за поправка на очевидна фактическа грешка не е приложим при издаването на нормативни административни актове, предвид което е абсолютно недопустимо приет нормативен акт да бъде променян чрез допускане на поправка на очевидна фактическа грешка.

Освен гореизложените нарушения с така направеното изменение нормативния акт става напълно неясен, поради следните обстоятелства:

-текстът на чл.26, ал.3 гласи следното:
„(3) За Целодневни детски градини и Обединени детски заведения , размерът на месечната такса е, както следва:
а/ за град Хасково – 45 лв. такса, от които 25 лв. постоянна част, която не се влияе от посещаемостта на детето и 20 лв. диференцирана част. /изм. с Решение №33 от 29.12.2015 г./
б/ за селата – 45 лв. такса, от които 15 лв. постоянна част, която не се влияе от посещаемостта на детето и 30 лв. диференцирана част. /изм. с Решение №664 от 25.07.2014 г./
в/ за 5 и 6-годишните, посещаващи подготвителните групи в детските градини по реда на чл.20, ал.2 от ЗНП, се заплащат само разходите за храна в размер на 3.30 лева на ден. Посещаващите подготвителните групи в детските градини по селата, заплащат реалния размер на разходите за храна. 5 и 6-годишните деца, посещаващи подготвителни групи, ползват всички преференции по отношение на разходите за храна, касаещи и таксите за ползване на детски градини. /приет с Решение №545 от 31.01.2014 г./“
-с новосъздаденият чл.26 б се приема следното правило:
„За общински детски градини се въвежда облекчение при заплащане на сумите по чл.26, ал.3 от Наредбата, като родителят или настойникът заплаща сума в размер на 1 /един/ лев на присъствен ден на детето при наличие на следното условие: *постоянен или настоящ адрес на един от родителите в община Хасково“.

Така създаденият чл.26 б може да бъде тълкуван нееднозначно, като са налице поне следните 3 варианта:
-да се дължи съответната постоянна такса, като се заплаща допълнително по 1 лв. на присъствен ден
-доколкото е въведен израза „облекчение при заплащане на сумите“ е възможно тълкуване, при което да се дължи по 1 лв. на присъствен ден за постоянната и диференцираната част от таксата, при което реално се получава по 2 лв. на ден
-да се заплаща единствено 1 лв. на присъствен ден

Съгласно чл.9, ал.1 от ЗНА, разпоредбите на нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно. Използваният от вносителите на докладната записка текст „облекчение при заплащане на сумите“ не е съобразен с текста на чл.9, ал.1 от ЗНА, доколкото в чл.26, ал.3 от Наредбата се регламентира размера на таксите за ползване на детски ясли и градини и таксите за дейностите по хранене. Част от тези такси съдържат 2 компонента – постоянна и диференцирана част, като всяка една част е с определен размер (сума).

II.По отношение на Решение №616/05.02.2018 г.

По своето същество решението представлява общ административен акт, съгласно който се изменя приетия на 26.01.2018 г. бюджет на Община Хасково.

Доколкото в Закона за публичните финанси, както и в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково не е указана определена процедура как да се извърши промяна в приетия бюджет на общината, то по аналогия следва да се приеме, че е необходимо да се следва регламентирания ред за приемане на първоначален бюджет, а именно: представяне на проекта за изменение на бюджета на обществено обсъждане от местната общност, като поне 7 дни преди заседанието предварително се оповести в интернет-страницата на общината и в средствата за масово осведомяване датата на обсъждането. А за самото обсъждане да се състави протокол, който да се внесе в Общинския съвет, заедно с предложението за промени в бюджета.

В настоящия случай Докладната записка е входирана в деловодството в 8:37 часа на 05.02.2018 г., т.е. в деня на гласуването й.

Съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за организация и дейността на общински съвет – Хасково, проектите за решения се разглеждат от постоянни комисии (ПК), след разпределението им от председателя. В случая нито една ПК не е разглеждала внесената докладна записка. Цитираният, от страна на председателят на ОбС – Хасково, чл.47, ал.4 от Правилника не позволява внасянето на нови докладни, различни от тези, за които е свикано събранието. Това е ясно от самия текст на нормата: „При събития, за които се налага спешно свикване на Общинския съвет се насрочва извънредно заседание, на което се обсъжда събитието, по повод на което се провежда заседанието и належащи за разглеждане докладни записки, определени от председателя на Общинския съвет“, т.е. на извънредното заседание се разглеждат единствено докладните записки, въз основа на които е свикано заседанието, но не и други допълнително внесени.

Нарушен е и чл.46, ал.4 от Правилника, който задължава председателят на ОбС да уведоми общинските съветници за предстоящо заседание по телефон и чрез електронна поща с писмо, съдържащо покана и проект за дневен ред, ведно с приложените към него материали не по-малко от 7 дни преди заседанието. Същата информация се предоставя и на населението, чрез публикуване на информация в интернет сайта на общинския съвет, най-малко 5 дни преди заседанието. Съгласно чл.53, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Хасково, общинските съветници и кметът на общината могат да предложат в дневния ред на текущото заседание да се включват спешни въпроси. Доколкото обаче заседанието беше извънредно, считам че тази норма е неприложима с оглед нормата на чл.47, ал.4, а освен това нормата се явява неприложима и на основание, че се предлага изменение на общински бюджет. Предвид неговия характер, обхват и сложност, нормата на чл.53, ал.2, с оглед на нейната извънредност, е неприложима. Освен това съгласно чл.47, ал.3, изр. „второ“ от Правилника, извънредните заседание се провеждат по предварително обявен дневен ред.

Настоящото производство по вземане на решението е започнало без надлежно уведомяване на общинските съветници и населението на общината, тъй като те не са били запознати с предложените промени. По този начин правата на гражданите на Община Хасково по чл.28, ал.2 и ал.3 от ЗМСМА са напълно осуетени. Дори заседанието не бе излъчвано пряко по интернет, в нарушение на чл.50, ал.1 от Правилника. Реално гражданите на Община Хасково не бяха запознати по никакъв начин, че се предвижда изменение в бюджета на общината, като за това те бяха уведомени постфактум. По този начин административното производство се е развило при пълна непрозрачност на действията на административния орган и в нарушение както на чл.12 от АПК, касаещ достъпността, публичността и прозрачността на административното производство, така и на прокламираният в чл.20, т.7 от Закона за публичните финанси и в чл.1, ал.2, т.7 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково принцип на прозрачност.

Съгласно чл.7, ал.5 и чл.11, ал.3 от Закона за публичните финанси, кметовете на общини са първостепенни разпоредители с бюджет и единствено те имат правомощията да организират и ръководят съставянето, внасянето в общинския съвет и изпълнението на бюджетите на общините. В същия смисъл е и разпоредбата на чл.84 от ЗПФ, съгласно която кметът разработва проекта на бюджет и именно той го внася в общинския съвет, т.е. закона предоставя в изрично правомощие единствено на кмета на общината да внесе за гласуване от ОбС решение за приемане или изменение на бюджета на общината.

Общинският съвет има правомощията единствено да одобрява внесените от кмета на общината предложения за промени в бюджета, но не и негови членове да инициират подобни предложения без същите да са преминали фазата на обществено обсъждане, предвидена в закона.

Т.2 от Решение №616/05.02.2018 г. на ОбС – Хасково е в противоречие на чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, тъй като съгласно нея, ОбС – Хасково задължава Кмета на Общината да приведе Приложение №16 от Решение №596 от 26.01.2018 г. на ОбС – Хасково, в съответствие с вече приетия със същото Решение бюджет за 2018 г. С цитираното Решение е приет бюджета на общината, а Приложение №16 е част от това Решение. Съгласно чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общинският съвет, а не Кмета на Общината приема и изменя годишния бюджет на общината. Кметът го съставя и внася за гласуване, но го приема ОбС. Ето защо като кмет на общината нямам правомощия да правя изменение на нито едно Приложение от Решение №616/05.02.2018 г. на ОбС – Хасково, тъй като това е изключителните правомощия на ОбС – Хасково.

Приетата т.3 в Решение №616/05.02.2018 г. на ОбС – Хасково, освен че е нищожна, е и абсурдна. Съгласно цитираната точка ОбС, задължава Кмета на Общината да изготви ЕБК (единен бюджетен класификатор). Съгласно чл.14, ал.2 от Закона за публичните финанси само и единствено Министъра на финансите утвърждава единна бюджетна класификация от унифицирани кодове за основните показатели и техните съставни елементи, групирани по определени признаци.

С оглед на гореизложеното и в качеството Ви на гарант за спазване на законността, Ви моля да предприемете необходимите законосъобразни действия.

Още новини

loading...

13 коментара

 • Чудя се как функционира тази община? Зам. кметовете напуснаха, секретаря също, няма началници на няколко основни дирекции, липсват и началници на отдели в тези дирекции…………
  Кмета постоянно внася сигнали къде ли не и какво ли не, вместо да работят!
  Това е някакъв ужас!
  А хората чакат резултати и по-добри условия в града и общината!!!

  • Стига рИване за тия зам кметове е секретар. Нещо се притесниха че се работи въпреки това че ги няма ли. явно толкова работа са вършели че не личи и като ги няма ….
   А сигналите е редно да ги внесе, ако не са състоятелни областния да се изпъчи и да каже -“не е вярно това което твърди кмета” Точно си е решението.
   Точно така трябва да се реагира, има съмнения за някаква нередност-сезира се институцията която първа контролира законността на решенията е нека да каже тая институция всъщност каква е таксата -кой от трите варианта е верен. Г.н Дечев чакаме становище! Не просто да се ” изумявате” странно що ли пита вас кмета? нима друг е областния

 • Всички родители сега да закараме децата си при него той да ги гледа като не иска да ни намали таксите за детските граниди и използва всякакви хватки за да ги отмени. Злобен старец

  • Защо не ги закарахте при Георги Иванов като ги вдигна таксите?А сега лаете по форумите.Беливанов иска да ги намали ама да е законосъобразно и издържано.

 • Така ще е! Докато съветниците на ГРОБ не четат а вземат неправомерни решения. Това че един куп малоумници са се събрали там а мислят че са на банкет…

 • Някъде да четете, че не иска да намали таксите? Някъде да е казал? Пита човека кое от всичките тълкувания е вярно-точно колко да начисляват? Редно е областния управител наистина да се консултиря с юристи и ако в действителност има някакво разминаване в законите да изчистят този проблем. Разчитаме на ВАс г-н Дечев. Не е въпрос на игра на инат а на спазване на закона, да не стане дайте сега по един елев на ден за децата в градините пък след време ха сега си доплатете щото е незаконно начислена такса

 • И така този проблем ще го решават цяяяяла година. Тъй че скоро не очаквайте никакво намаление. С това темпо на решаване на проблемите. Ужас. Излагане

 • Тъпунгерски гербаджийски кмет закопа Хасково! Нещастници долни лакоми гербаджии! Няма ли край този фарс наречен управление на Хасково? Пълен идиотизъм е в мозъка на Беливанов и герберите тъпи!

 • И ние от общежитието до автогарата сигнализираме вече много години, че Настенка трябва да е пенсионерка, ама никой не чува. Законът за началници като нея не важи. Той е само за редовите учители. Нахалство без граници.

 • аз едно не разбирам-дядо Добри сега кмет ли е на ГРОБ или не е ? Делянчо Добрев казва,че Бай Добри е кмет само на Стаматов,а пяк тука гледам гробарите си го защитават. Значи Делянчо вече е в немилост или бай Добри раздава на местно ниво яки рушвети. Не знам,важното е,че след година и половина бай Добри е никой. Ще командори само бабата си в кьщи.

Вашият коментар

Haskovo.info не носи отговорност за коментарите. Моля, пишете на кирилица и не използвайте обиди, клевети и лични нападки. Подобни коментари може да бъдат премахнати. Можете да докладвате за неподходящи коментари чрез формата за контакт в сайта.