Приключи проектът за ремонт и модернизация на училища и детски градини на община Хасково

Платени публикации
Проект

На 13 юни 2018 година от 11 часа в заседателната залата на община Хасково ще се състои Заключителна пресконференция по проект „Подобряване на образователна инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково“. Общата стойност на проекта е 20 112 716,49 лв., от които: 17 095 809,00 лв. от ЕФРР и 3 016 907,49 лв. от националния бюджет.

Обновени и модернизирани са 2 училища – ОУ „Шандор Петьофи“, ОУ „Св. Иван Рилски“ и 8 сгради на 4 детски градини, ДГ №15 „Слънце“, ДГ №19 „Щурче“, ДГ №11 „Елхица“, ДГ №20 „Весели очички“.

В рамките на проекта са изпълнени необходимите мерки за енергийна ефективност. Подменени са дограмата, както и всички вътрешни и външни инсталации. Всички настилки и облицовки са нови. Във всички сгради е направен основен ремонт на покривите – пароизолация, топлоизолация, циментова замазка и битумна хидроизолация. Остарелите нафто-газови водогрейни котли са сменени с нови. Изцяло подменени са всички вътрешни инсталации.

Дворните пространства също са основно ремонтирани. Подменени са всички тротоарни плочки и бордюри, изградени са нови алеи, подпорни стени и рампи. Ремонтирани са спортните игрища в училищата и са поставени изцяло нови детски съоръжения в детските градини.

Проект

ОУ „Шандор Петьофи“ и ОУ „Иван Рилски“ са първите училища, достъпни за деца с увреждания – с асансьор, рампи и подемници, и тоалетни за тях. В детските градини също е осигурен достъп за хора в неравностойно положение. В ДГ №11 „Елхица“ дори децата се радват на плувен басейн-основно ремонтиран и обезопасен.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на образователна инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 

loading...