Продължава изпълнението на проект за подобряване на градското среда в Хасково

Платени публикации

Проектът е на обща стойност 3 713 660,26 лева, а срокът за изпълнение е 30 месеца.

Дейностите, които се изпълняват са: Организация, управление и вътрешен мониторинг на проекта; Публичност и комуникация; Одит на проекта; Строителен и авторски надзор; Строително-монтажни работи на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково.

ПроектКъм момента се извършват строително-ремонтни дейности по:

1. „Благоустрояване на междублокови пространства кв. „Бадема“, между улиците „Места“, „22-ри септември“ и „Зеленика“.
Извършват се реконструкция, модернизация и преустройство на междублокови пространства около бл. 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 34. Изпълнени са всички подземни комуникации – ВиК, електро и поливни инсталации. Изградени са предвидените подпорни стени, стълби и бетонови настилки. Работите по изпълнението на конструкциите и на двете игрища за спорт са приключили. Част от предвидените тротоарните площи са изпълнени. Работи се по вертикалната планировка и полагане на нови настилки и бетонови бордюри.

2. „Благоустрояване на междублоково пространство на бл. 30 и южно от бл. 34 в кв. „Орфей”.
Изпълнение са повече от 75 % от планираното строителство като всички конструкции за детски площадки, подпорни стени, цветарници и футболно игрище са приключили. Завършени са всички подземни комуникации като ВиК, поливно и ел. инсталации, голяма част от тротоарните площи и продължава изграждането на нови настилки, полагането на бетонови бордюри и довършителни дейности по спортното игрище. В момента се изпълняват ВиК връзки, подмяна на водопроводи и изпълнение на поливна инсталация. Работи се по вертикалната планировка. Полагат се бетонови бордюри.

3. „Благоустрояване на междублокови пространства между улици „Тутракан”, „Булаир”, „Одрин” и южно от ул. ”Иван Асен”, кв. 325 и кв. 326, гр. Хасково“ и „Детска площадка в междублоково пространство на ул. „Атон““.

Изпълнено е строителството на обект: „Детска площадка в междублоково пространство на ул. „Атон““. Издадено е Удостоверение за въвеждане в експлоатация №64/11.07.2018 год. Благоустроен е теренът на озеленената площ и е изградена нова площадка за игра с обслужващи тротоари. Монтирани са ново осветление, поливна инсталация и е рехабилитирана площадковата водопроводна мрежа. Изграждането на всички бетонови конструкции е приключило. Изпълнена е вертикалната планировка. Оформени са алеите за пешеходните преминавания и кътовете за отдих. Изградени са площите за паркинги, като на част от тях е положена планираната асфалтовата настилка. Започнато е озеленяването и засаждането на декоративна растителност.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

loading...