И ВиК – Хасково с писмо за кладенците и водопроводите: Общината ги забави

Хасково

Отговорността по изпълнението на аварийното водоснабдяване на Хасково е изцяло на общината, се казва в писмо до медиите на управителя на ВиК Тодор Марков, който така отговоря на становище на кмета Добри Беливанов.

В изпратена наскоро до медиите писмена позиция Беливанов заяви, че завършването на осемте кладенци и двата водопровода за справянето с кризата с урана, се бави от фирми, институции и законови процедури.

„Община Хасково при определяне и възлагане на дейностите по проектиране не е спазила писмените указания на фирмата консултант, изготвяне на които самата тя е възложила. Това е довело до забавяне на издаване на разрешителни за водовземане, учредяване на санитарно-охранителна зона и необходимите строителнии разрешения за дублиране на кладенци в района на вододайни зони „Източна зона“ и „Узунджово II“, казват от ВиК.

От страна на водното дружество били предоставени всички изходни данни за съществуващите водовземни съоръжения на избраната фирма-изпълнител, необходими за изготвяне на проектна документация за получаване на разрешителни за водовземане.

От ВиК допълват, че са неоснователни изказванията на кмета, че забавянето на издаване на строителни разрешителни за изграждане на новите кладенци е по вина на ВиК. „Към настоящия момент всички водовземни зони, осигуряващи питейна вода за Хасково, са с подновени разрешителни за водовземане и само една зона е в процедура за издаване на такова“, допълват от ВиК.

Вижте пълния текст на писмото на управителя на ВиК – Хасково без редакция

„ВиК“ ЕООД, гр.Хасково очаква от Община Хасково обект: „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр.Хасково“ да бъде предаден за експлоатация на ВиК-оператора.

По повод изявленията на Кмета на Община Хасково относно изпълнението на обект: „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр.Хасково“ и поради получения отказ от г-н Беливанов да участва в дискусия с Управителя на „ВиК“-Хасково в телевизия  eTV, представяме следната писмена информация относно обект: „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр.Хасково“:

На 11 май 2017 г. Министерски съвет прие Постановление № 91 за одобряване на допълнителни трансфери чрез бюджета на МРРБ за 2017 г. в размер на 1 930 000 лева на Община Хасково за финансиране на обект: „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр.Хасково“.  В изпълнение на ПМС №91, на 11.07.2017 г. и 30.11.2017г. са подписани Споразумения между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Хасково за трансфер на средствата, съгласно които Община Хасково поема „пълна отговорност за законосъобразно, качествено и срочно изпълнение на дейностите в съответствие с нормативната уредба“.

Средствата за изпълнение на обекта в размер от 1 930 000 лева са преведени на Община Хасково – бенефициент на обекта. Община Хасково е провела всички процедури по избор на изпълнител и възлагане на изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство на дублиране на 8 броя тръбни кладенци и 2 броя водопроводи. Община Хасково е сключила всички договори за изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство за всички строежи и по всички обособени позиции с избраните от нея фирми-изпълнители.

Всички процедури за получаване на разрешителни за водовземане и учредяване на СОЗ се провеждат от Община Хасково (възложител и собственик на съоръженията) чрез ВиК-оператор (ползвател). За целта е изготвена проектна документация, възложена от Община Хасково на избраната от нея фирма-изпълнител на инженеринг.

Община Хасково е собственик на всички водовземни съоръжения, водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община Хасково вкл. и към момента на регистриране на отклоненията в качеството на водите през м. април 2017г. За водоснабдяване на населените места в Община Хасково, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, експлоатира единствено и само съоръженията, които са предоставени от Община Хасково на ВиК-оператора.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД не е страна по сключените споразумения между МРРБ и Община Хасково.  „ВиК“ – Хасково не е страна по сключените договори между Община Хасково и избраните от нея фирми-изпълнители по реализиране на обект: “Допълнително аварийно водоснабдяване на гр.Хасково“.  От определените средства за изпълнение на обекта в размер 1 930 000 лева, нито един лев не е предоставен в разпореждане на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, а с целия финансов ресурс се разпорежда Община Хасково. Отговорността по изпълнението на обект: “Допълнително аварийно водоснабдяване на гр.Хасково“ е изцяло на Община Хасково.

С цел изпълнение на дейностите съгласно подписаните споразумения, Община Хасково с писмо от 16.5.2017г. възложи на фирма – консултант „Българска геоложка компания“ ЕООД, гр.Ямбол спешно изготвяне на техническа документация за Обществена поръчка: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство на дублиране на 8 броя тръбни кладенци по обособени позиции“. В изпълнение на поставената задача,  „Българска геоложка компания“ ЕООД спешно изготви „Техническо задание“ и „Сметки“ за необходимите проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр.Хасково, подобект: „Дублиране на кладенци“ за всяка обособена позиция.

В изготвената от фирмата-консултант техническа документация  още през м. май 2017г. е заложено изработване на проектна документация, включваща: оценка на локалните експлоатационни ресурси за целите водовземни участъци на ПС ”Източна зона” и ПС ”Узунджово II“,  оразмеряване на санитарно-охранителни зони (СОЗ) посредством математическо моделиране, проект за учредяване на СОЗ с три пояса за провеждане на пълни узаконителни процедури по изискванията на Закона за водите, както и: Проекти за изграждане на 3 (три) бр. водоизточници (тръбни кладенци) при ПС ”Източна зона” и 1    бр. тръбен кладенец при ПС ”Узунджово II”, дублиращи съществуващи.  Разпределен е и финансовият ресурс за изготвяне на тази проектна документация за получаване на разрешителни за водовземане и учредяване на СОЗ.

За възлагане на дублиране на кладенци, Община Хасково е провела  2 процедури, както следва:

 1. „Процедура по договаряне без предварително обявление“, като използва изготвените от фирмата-консултант технически документи.

Въпреки необходимостта за предприемане на спешни мерки по възстановяване на нормалното водоснабдяване на гр.Хасково, Община Хасково не е включила дублиране на 1 бр. тръбен кладенец в района на вододайна зона ”Узунджово II“ в Процедура по договаряне без предварително обявление.

 1. Открита процедура“ (по общия ред).   

При провеждане на  Открита процедура по  „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР“ за дублиране на кладенци в района на вододайни зони ”Източна зона“ и ”Узунджово II“, Община Хасково не е спазила указанията на фирмата-консултант и е изключила от техническата документация значителна част от необходимите дейности за проектиране.

(Документацията е публикувана на сайта на Община Хасково — Профил на купувача).

Т.е., Община Хасково при определяне и възлагане на дейностите по проектиране не е спазила писмените указания на фирма-консултант „Българска геоложка компания“ ЕООД, изготвяне на които самата тя е възложила още през м.май 2017г.   Същото е довело до забавяне на издаване на разрешителни за водовземане,  учредяване на СОЗ и необходимите строителни разрешения за дублиране на кладенци в района на вододайни зони ”Източна зона“ и ”Узунджово II“.

От страна на „ВиК“ ЕООД, гр.Хасково, в рамките на своите компетенции, са предоставени всички изходни данни за съществуващите водовземни съоръжения на избраната фирма-изпълнител, необходими за изготвяне на проектна документация за получаване на разрешителни за водовземане за ПС „Узунджово II“ и ПС „Източна зона“.

Съгласно писмено становище на МРРБ от м.май 2018г. до Кмета на Община Хасково: „…Предоставените средства следва да се използват за всички нормативно регламентирани дейности съгласно действащата нормативна уредба – Закона за водите (ЗВ), Наредба №1 от 10 октомври 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредбата) и т.н., с които да осигури завършването и въвеждане в експлоатация на обект: “Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“…  „Предвид целта на ПМС №91/11.05.2017г., характера на обекта и задължението на общината да не допусне двойно финансиране, Община Хасково е отговорна за предприемане на необходимите действия за своевременно осигуряването на документите съгласно Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ, тъй като средствата за реализиране на обект: „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“ са предоставени в разпореждане на Община Хасково…“.

В тази връзка, направените изказвания на Кмета на Община Хасково, че забавянето на издаване на строителни разрешителни за изграждане на новите кладенци е по вина на ВиК –Хасково, са неоснователни.

Съгласно действащото законодателство, кметът на Община Хасково няма компетенции и правомощия да преценя и определя извършваното водовземане от ВиК-оператора като „нарушение“, както  и да го степенува като „значително нарушение“. Водовземните съоръжения, собственост на Община Хасково, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на населението на Община Хасково и експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково, са включени в регистри на БД ИБР на водовземни съоръжения за подземни води, съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба №1 от 10 октомври 2007г. За водовземането има издадено от Министъра на МОСВ общо разрешително, включващо всички водовземни зони на територията на Област Хасково.  Към настоящия момент всички водовземни зони, осигуряващи питейна вода за гр.Хасково, са с подновени разрешителни за водовземане и само една водовземна зона е в процедура за издаване на такова. Всички водовземни съоръжения, експлоатирани от ВиК-оператора, са включени в изготвените и съгласувани планове за собствен мониторинг и са предмет на постоянен контрол от компетентните за това институции. Поради тази причина,  всякакви спекулации и внушения от страна на кмета на Община Хасково по тази тема са недопустими, още повече, че самата Община Хасково не е изрядна в това отношение.

Неверни са твърденията на г-н Беливанов, че  забавянето на приемането на кладенците на ПС „Северна зона“ е заради неучредена санитарно-охранителна зона (СОЗ) от ВиК-оператора. Изграждането на дублиращите тръбни кладенци се извърши в границите на вече учредена от ВиК-оператора СОЗ, за което има издадена Заповед на Директора на БД ИБР. Във всички официални документи строежът е представен като: „Дублиране на 4 бр. кладенци в обсега на санитарно-охранителна зона „Северна зона“.  След завършване на изграждането на дублиращите съоръжения – 4 бр. тръбни кладенци, от изпълнителя на обекта и оператора, са предприети действия за задължителна актуализация на съществуващата СОЗ, в изпълнение на законовите изисквания.

Съгласно действащата законова уредба, подаване на заявление за провеждане на процедурите по учредяване на СОЗ, се извършва от собственика или ползвателя на водоснабдителната система или съоръжение.  В тази връзка са неверни твърденията на кмета, че „учредяване на санитарно – охранителна зона се прави единствено и само от ВиК оператора, в случая ВиК-Хасково“. При изпълнение на обект: “Допълнително  аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“,  проектната документация за учредяване на СОЗ е възложена от Община Хасково  (бенефициент на обекта и собственик на водоснабдителните зони и съоръжения) за изготвяне от избраната от нея фирма-изпълнител и е внесена в БД ИБР  чрез „ВиК“ ЕООД, гр.Хасково. Законовите изисквания за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване на СОЗ са за целите водоснабдителни зони (за всички кладенци в дадена зона – съществуващи и дублиращи такива).

Абсурдно е твърдението на Кмета, че неприключилите  към настоящия момент процедури по учредяването на санитарно-охранителните зони за вододайни зони „Източна зона“ и „Узунджово ІІ“ затрудняват въвеждането в експлоатация на дублираните кладенци в двете зониСъгласно собствените му изказвания, в момента СМР по дублиращите съоръжения не са приключили, а работата по тези обекти е спряна с акт 10. Тръбните кладенци не са оборудвани и не са готови за експлоатация. Поради липса на монтирано оборудване на ТК, от изпълнителя на обекта технически няма как да бъдат извършени задължителни опитно-филтрационни работи, вземане на водни проби, възлагане на пълни изследвания по Наредба №1 и Наредба №9,  изчакване и анализиране на резултатите и др.  Какво повече от това може да затруднява въвеждането в експлоатация на дублираните кладенци в двете зони към настоящия момент.

За сметка на това, за изграждане на 2 броя напорни водопроводи не се изискват разрешителни за водовземане и учредяване на СОЗ, но и там  вече почти две години  няма краен резултат. Според публикуваната информация, строителството и на двата водопровода в момента е спряно.

Кметът на Община Хасково в публикуваното си писмо уведомява, че  към момента работата и по дублиращите съоръжения в двете вододайни зони е спряна с акт 10 „заради зимните метеорологични условия“, каквото и да означава това при наличните до преди 2 дни трайни, положителни и високи дневни температури за гр.Хасково.  За сравнение, 4 броя дублиращи тръбни кладенци на „Северна зона“ са изградени в периода – от края на м.ноември 2017г. до средата на м.януари 2018г., при по-неблагоприятни метеорологични условия и в пъти по-кратък срок.

Изборът на местоположението и броят на водовземните съоръжения (като предложение за справяне с водната криза в гр. Хасково в количествен и качествен аспект) са първите три позиции  (по степен на важност) от съгласувания и приет на 07.11.2013г. от  АВиК – Хасково „Регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията“ на територията на ВиК-Хасково, за което има съставен официален протокол №4 от 07.11.2013г. с положен подпис и на представителя на Община Хасково.

Няколко месеца преди издаване на разрешителните за водовземане и започване на дейностите по изграждане на дублиращите съоръжения, с писмо от 09.05.2018г., ВиК-оператор уведоми Кмета на Община Хасково за получени частични резултати от извършени изследвания на подземните води на ПС „Източна зона“ и ПС „Узунджово II“, вкл. и по показател „уран“. Писмото съдържа следния текст: „…Във връзка с изпълнение на законови процедури за реализацията на обект: „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“ и предстоящо изграждане на проектираните тръбни кладенци, Ви молим да бъде направена предварителна оценка на получените резултати и при необходимост предприемане на съответните действия съгласно дадените Ви компетенции и по Ваша преценка…“.

Във връзка с тиражираната чрез медиите информация на Кмета на Община Хасково, съдържаща препоръки, насоки и решения за справяне с проблемите с качеството на водата в гр.Хасково,  която според същата тази информация е получена от експерти в областта на водите, отчитаме, че до настоящия момент, г-н Беливанов не е запознал обществеността относно това, колко официални са тези експертни становища, подкрепящи неговите твърдения. Също така, няма налична публична информация  относно предприетите действия от Кмета на Община Хасково (от началото на кризата и до момента) за реализиране на вече предложените от него чpез медиите решения или други такива за справяне с проблемите с качеството на водата в гр.Хасково.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково апелира за спиране на всякакви спекулации и внушения от страна на Община Хасково, предприемане на действия по ускоряване изпълнението на обект: „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“ и предаването на обекта за експлоатация на ВиК-оператор.

15 коментара

 • Хахахаххахах по тъпа история не съм чел. От седем кладенеца вода донесе да обясни , че е прав рабфага Марков. От осмия не смее щото е уранов хахахах Спри се момченце, оля положението. Те ги направиха сигурно вече и кладенците и водопроводите, ами ти нямаш необходимите документи за да ги позлваш защото те е страх да идеш в байсенова дирекиця Пловдив ,че дължиш едни два милиона. Не знам вече с лхивите колко са станали. Как обясняваш факта, че на стари вододайни зони ти нямаш санитарно -охранителна зона??? Някой чувал ли е кладенец за питейна вода без санитарно-охранителна зона. Е в нашето ВиК са така…от десетилетия барем 20 години така си плющат .Точат вода без разрешение за водовземане и водоползване, нямат санитарно -охранителни зони …ама хората им криви. Спри се Марков стига се въртоли като пате в кълчища повече се оплиташ

 • В статията четем „:За водовземането има издадено от Министъра на МОСВ общо разрешително, включващо всички водовземни зони на територията на Област Хасково. Към настоящия момент всички водовземни зони, осигуряващи питейна вода за гр.Хасково, са с подновени разрешителни за водовземане и само една водовземна зона е в процедура за издаване на такова.“
  На бас, че е за зоната където са новите кладенци! Рабфаг ще ..то и юриста дето му е писал писанието и той май е рабфаг..и май е председател и на един общински съвет -олеле майко

 • Да разбираме ли че писмото е писано от таня Захариева – Шекерова Тимошенко Възможно е гербаджиите се чудят какви мръсотии да направят на бившия си съотборник

 • Коментиралите, отправянето на такива безпочвени нападки говори много за умствения ви капацитет или за това, че въпросният кмет ви плаща да го защитавате безусловно. Трябва да ви е обещал много, защото дори и малоумник би видял бездействието на господин Беливанов и как той непрекъснато се оправдава за забавянето на предаването на съоръженията с цели 2 години. До кога ще ни лъже този?! Докога ще обвинява някой друг за собственото си безхаберие?! Страхливец. Не иска да излезе на открит дебат, защото знае, че ще бъде хванат натясно.

 • ВиК ти някакъв служебен защитник на чевената помия ли си ?

 • Прав е Марков, професионалист и честен човек. Беливанов дори Бойко каза, че са си вкарали гол с такъв измекяр, предател и въртиопашка. Дано на новите местни избори се извади достоен кандидат, а не това старче, което уж много честно, но влезе вътре и взе само да върти схеми, че и е активирал платените коментари веднага.

 • рабфак, оставка, некадърнико!

  даде ли ѝ хонорар на захариева или за партията върши работата без пари?

 • Джонка, успокой се малко, ще вдигнеш кръвното. Единственият некадърник от споменатите е Беливанов, а много вероятно и ти като виждам некомпетентните ти и без покритие коментари..

 • таня, много бавно пишеш писмото, бива ли така, хонорара ти е включен в цената на водата!

 • другарю марков, урана не е като айряна, не може да го разредиш и да става готов за пиене!

 • Джони, я се стегни, че си доста смешна. Личи си че ти се иска и ти да лапаш и знаеш, че ако дойде друг няма да държи некадърници 😉

Вашият коментар


Haskovo.info не носи отговорност за коментарите. Моля, пишете на кирилица и не използвайте обиди, клевети и лични нападки. Подобни коментари може да бъдат премахнати. Можете да докладвате за неподходящи коментари чрез формата за контакт в сайта.