Откриват Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в Хасково

Платени публикации

Проект

ПОКАНА

 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ХАСКОВО“,  

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИ
ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ХАСКВО
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на официална церемония по откриване на обект Дневен център за деца с увреждания и техните семейства, по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020,  която ще се проведе на 28.05.2020г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в гр. Хасково, кв. Бадема, ул. „Страшимир“ №39  /до ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“/.

Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна оc 5 “ Регионална социална инфраструктура“,

Процедура: BG16RFOP001-5.002 „ Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания.

Вашето присъствие е важно за нас!

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020