Хасково

Омбудсманът е против поскъпването на водата в Хасково

Омбудсманът Диана Ковачева е изпратила становище до Комисията за енергийно и водно регулиране, с което се обявява категорично против ценовото предложение на ВиК – Хасково за драстично поскъпване на питейната вода в обслужвания регион, съобщават от институцията.

„В случай, че регулаторният орган одобри предложената комплексна цена на ВиК услугата, ВиК – Хасково ще започне да предоставя най-скъпата услуга в страната“, казва общественият защитник. По думите на Ковачева качеството на доставяната вода в региона е крайно незадоволително.

„В Хасково три години водата не беше годна за питейно-битова употреба, поради завишени нива на алфа активност. Предоставяната вода в Свиленград и в Симеоновград е със завишено съдържание на манган“, изтъква омбудсманът.

От доклад на регулатора става ясно, че е предвидено значително увеличение на цената на услугата „доставяне вода на потребителите“. За битовите клиенти, които до момента заплащат цена за тази услуга от системата „Гравитачно“, предложеното увеличение е около 343% (от 0,54 лв. на 2,390 лв. без ДДС). Комплексната цена на ВиК услугата за тях нараства с около 170% (от 1,08 лв. на 2,921 лв. без ДДС).

За потребителите в региона, които до момента заплащат цена на водоснабдителната услуга от водоснабдителна система „Помпена“, увеличението е около 22% (от 1,96 лв. на 2,390 лв. без ДДС). Комплексната цена на ВиК услугата за тях нараства с около 17% (от 2,50 лв. на 2,921 лв. без ДДС).

Буди тревога и фактът, че в бизнес плана на ВиК – Хасково е заложено, че през 2021 г. дружеството няма да постигне няколко от определените от регулатора прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите, сред които са и показателите „Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване“ и „Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване“, допълват от институцията.

Омбудсманът подчертава, че в доклада на регулатора отново липсва информация да са проведени задължителните консултации с потребителите, най-вече в населените места, в които до момента водата се заплаща на цена за „гравитачна услуга“, както и населените места с лошо качество на услугата.

„КЕВР пристъпва към приемане на бизнес плана и ценовото предложение на ВиК – Хасково, почти в края на регулаторния период 2017-2021 г. Логично възникват въпроси относно изпълнението на заложените инвестиции и показатели за качество, както и до каква степен цените на ВиК услугите са икономически обосновани“, коментира Ковачева.

Омбудсманът казва, че в изпълнение на принципите, от които следва да се ръководи регулаторът – защита на интересите на потребителите, икономическа обоснованост на цените на ВиК услугите, отчитане нуждите на потребителите, които поради географски, теренни или други причини се намират в неравнопоставено положение, КЕВР не следва да одобрява бизнес плана и ценовото предложение на ВиК – Хасково.

Haskovo.info припомня, че в края на юни Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Хасково не взе решение дали да съгласува или не Бизнес плана на ВиК. Крайното решение така или иначе го взима КЕВР.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button