Избори 2021

Гергана Кръстева: Посоката, в която ще работя в парламента и нещата, които ще се опитам да реализирам

Гергана Кръстева – кандидат за народен представител, номер 3 в листата на ГЕРБ-СДС за Хасково:

В основата на законодателния процес е да се създават правила, които най-общо се смятат за обвързващи и полезни за обществото. Като кандидат за народен представител от гражданската квота в листата на ГЕРБ-СДС в Хасковски многомандатен избирателен район за мен основно значение ще имат защитата на правата и законните интереси на гражданите като физически лица, както и правата, и законните интереси на малките фирми. Чрез законодателни инициативи в тази насока ще могат да бъдат в максимална степен защитени правата на конкретния човек.

За мен приоритет ще имат личните права и задълженията на човека, свързани с неговата правоспособност и дееспособност. С оглед дългогодишната ми юридическа практика съм забелязала непълнота в законодателството относно гарантиране правата на недееспособните и ограничено дееспособните лица (напр. поставените под пълно и ограничено запрещение), които се лутат в стремежа си да се възползват от облекченията, дадени им от държавата.

От особено важно значение е чрез законодателни промени да бъде гарантирана правната сигурност на отделния човек, което ще се случи чрез модернизиране и гарантиране на свободен достъп до различни регистри, които могат да бъдат систематизирани в онлайн пространството, както и да бъде подобрена връзката между държавни и местни органи и институции.

От една страна, приоритет в работата ми ще бъдат гарантиране на правната сигурност на работниците и служителите в малките фирми, а от друга страна, създаване на подходящи условия за развитие на малкия бизнес, включващ данъчни облекчения, намаляване на административната тежест и улесняване на взаимодействието им с местната и централната власт.

С оглед натрупания от мен опит в местното самоуправление и най-вече в организацията и дейността на общинските съвети ще работя в пряко взаимодействие с неправителствени организации като Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България и Националното сдружение на общините в Република България за подобряване и гарантиране на взаимодействието на местните власти с всеки отделен гражданин, осигуряване на по-голяма публичност при вземане на решенията от тях, както и подобряване на нормативната база, основа за работата на общинските съвети.

За мен като човек е от особено значение запазване и проследяване на здравето на всеки гражданин поотделно и на групи граждани, страдащи от определени заболявания. Чрез законодателни изменения следва да бъде променена основата на работа на общинските болници, възможността за гарантиране на достъп до здравеопазване чрез достъп до болници и медицински центрове, както и гарантиране на възможност за достъп до денонощни аптеки в малките населени места.

В работата си като народен представител ще се стремя да запазя директния контакт с хората, с неправителствени и професионални организации, както и с международни такива, които ще ми помогнат да бъдат дефинирани проблемите, а чрез диалогичност и обоснованост те да намерят своята широка подкрепа в Народното събрание и да бъдат преобразувани в действащи законодателни изменения.

Купуването и продаването на гласове е престъпление

Back to top button