Платени публикации

Започнаха ремонтните дейности по проект “Ремонт и реконструкция на подход на Монумент „Св. Богородица“

Проект

Стартира цялостното облагородяване на пространството между улиците “Добруджа” и “Родопи”. Там ще се ремонтират подходът и централното стълбище, ще се оформи зона за отдих с беседки, пейки и парково обзавеждане, ще се създаде нова паркова среда с озеленяване и залесяване с широколистни и иглолистни видове, съобщи инж. Тоня Маркова, ръководител на проекта.

Най-атрактивният елемент от проекта е изграждането на зелена стена от декоративни растения с надпис ХАСКОВО. Той ще бъде в подножието на Монумента „Света Богородица“, в най-горната част на подхода под ул. “Панорама“. От междинната площадка в западната част ще започва велоалея с дължина 457м.

Общата цел на проекта е постигане на устойчиво интегрирано развитие чрез повишаване качеството на жизнената среда, доизграждане на конкурентноспособна икономика и информационното общество, стимулиране на социалната интеграция и повишаване на жизнения стандарт на населението в община Хасково.

Общата стойност на проекта е 1 328 477.55 лв. Безвъзмездната финансова помощ от Европейски фонд за регионално развитие е 864 829.72 лв., а съфинансирането от националния бюджет е  152 617.00 лв. Собственият принос на община Хасково е 311 030.83 лв.

Проектът “Ремонт и реконструкция на подход на Монумент „Св. Богородица“, АДБФП № от ИСУН BG16RFOP001-1.012-0007-C01, по процедура за директно предоставяне на БФП „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт и реконструкция на подход на Монумент „Св. Богородица“BG16RFOP001-1.012-0007-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Back to top button