Хасково

ВиК-серия поредна: областният управител обяви договорите за ток на водното дружество

Сключените договори между ВиК – Хасково и „Мост Енерджи“ АД за доставка на нетна електрическа енергия обявиха от областната администрация.

Става въпрос за периода от 2014 до 2021 г. Посочени са и задълженията на ВиК към доставчика на ток, които според областна администрация към 31 юни възлизат на 1 749 000 лв.

Както Haskovo.info писа, заради просрочените задължение на ВиК от фирмата доставчик на електроенергия, поискаха от „Електроразпределение юг“ да спрат тока на обекти на водното дружество от 16 август. След това те оттеглиха искането си. По-късно от ВиК разпространиха становище, че имат договор за заем с „Български ВиК холдинг“ ЕАД, сключен на 06.08.2021 г. Финансовите средства са отпуснати на ВиК и към 11.08.2021 г. дружеството е разплатило всички задължения към доставчика на електроенергия, които са били в падеж.

По-късно от ВиК – Хасково излязоха с позиция във връзка с изнесената от областна администрация информация, в която казват, че уронването на престижа на водното дружеството, създава негативни нагласи в обществото срещу него. От ВиК препоръчват областна администрация да съсредоточи ресурса си върху реалните проблеми в сектора.

Междувременно народният представител Катя Панева изпрати писмо до областния управител и всички общински кметове в Хасковска област с настояване да се проведе ново Общо събрание на Асоциацията по ВиК. На него членовете трябва да дадат конкретни препоръки към бизнес плана на водното дружество. Ако такива препоръки не бъдат направени, КЕВР ще счита, че има мълчаливо съгласие и ще одобри бизнес плана с цена на водата, която не отговоря на качеството ѝ, допълва Панева.

Ето пълната информация, изпратена от областна администрация:

Сключени договори между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково и Мост Енерджи АД за доставка на нетна електрическа енергия

1. Договор за периода 2014-2016 г.
Сключен договор на 02.09.2014 г. със срок на действие 02.10.2014 – 31.01.2017 г. с Мост Енерджи АД след проведена открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група“. Обявената обща стойност на поръчката при сключване на договора – 5 180 994,56 лв. без ДДС, а изплатената стойност по договора е 8 064 577,73 лв. без ДДС.

2. Договор за 2017 г.
Обявена и проведена открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет на поръчката „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група“ с прогнозна стойност 2 115 000 лв. без ДДС, с класиране на участниците подали оферти:
1 място – Мост Енерджи АД – с комплексна оценка 78,2937 точки
2 място – EBH Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД с комплексна оценка 78,1272 точки
3 място – Енерджи МТ ЕАД с комплексна оценка 73,7471 точки
4 място – Енергийна Финансова група АД с комплексна оценка 59,7923 точки
Отстранен участник Енерджи маркет АД гр.София

Сключен договор на 26.01.2017 г. с Мост Енерджи АД със срок на изпълнение 12 м., считано от датата на първия регистриран график за доставка, като в случай че е открита нова процедура за избор, която не е приключила до изтичането на срока на договора, срокът му се удължава до сключване на новия договор, но за период не по-дълъг от 6 месеца. Стойност при сключване на договора 2 115 000 лв. без ДДС. Изплатена сума по договор – 2 123 983,55 лв. без ДДС.

3. Договор за 2018 г.
Обявена и проведена открита процедура за избор на изпълнител с предмет на поръчката „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група“ с прогнозна стойност 2 400 000 лв. без ДДС, с класиране на участниците подали оферти за: цена на електрическа енергия за 1 MWh, без начислени – пренос и достъп през съответните мрежи, акциз, такса „начисление към обществото“ и ДДС :
1 място – Мост Енерджи АД – гр.София – 82,28 лв. на 1 MWh
2 място – Енекод АД, гр.София – 83,00 на 1 MWh
3 място – Енерго про – енергийни услуги ЕООД – гр.Варна – 85,84 на 1 MWh
4 място – ЧЕЗ Трейд България ЕАД гр. София – 87,71 на 1 MWh
5 място – Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД гр.София – 89,25 на 1 MWh

Сключен договор на 15.01.2018 г. с Мост Енерджи АД, със срок на изпълнение 12 м., считано от датата на първия регистриран график за доставка, като в случай че е открита нова процедура за избор, която не е приключила до изтичането на срока на договора, срокът му се удължава до сключване на новия договор, но за период не по-дълъг от 6 месеца. Обявена стойност на поръчката 2 400 000 лв. без ДДС.

4. Договор за 2019 г.
Обявена и проведена открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет на поръчката „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група“ с прогнозна стойност 2 780 000 лв. без ДДС, с класиране на участниците подали оферти за: цена на електрическа енергия за 1 MWh, без начислени – пренос и достъп през съответните мрежи, акциз, такса „начисление към обществото“ и ДДС :
1 място – ЧЕЗ Трейд България ЕАД гр. София – 88,31 лв. на 1 MWh
2 място – Мост Енерджи АД – гр.София – 89,03 лв. на 1 MWh
3 място – Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД гр.София – 90,88 лв. на 1 MWh
4 място – Енерджи маркет АД гр.София – 91,80 лв. на 1 MWh
Отстранени участници, подали оферти: Кумер ООД и Енекод АД гр. София

През месец януари 2019 г. процедурата е прекратена с решение на управителя на ВиК оператора, поради отказ на класирания на първо място участник за сключване на договор и мълчалив отказ от класирания на второ място.

Приложена е процедура договаряне без предварителна покана за участие и на основание чл. чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП е сключен Договор от 08.02.2019 г. с Мост Енерджи АД със срок на изпълнение 12 м., като в случай че е открита нова процедура за избор на изпълнител, която не е приключила до изтичането на срока на договора, срокът му се удължава до сключване на новия договор, но за период не по-дълъг от 6 месеца с възможност за актуализиране на цената, при условията на чл.116 от ЗОП, при промяна на пазарните условия. Цена по договор на 1 MWh 103,00 без ДДС. Към тази сума се начислява цена за пренос и достъп през съответните мрежи, акциз, такса „начисление към обществото“ и ДДС. Прогнозна стойност на поръчката 3 502 000 лв. без ДДС, изплатена сума по договор 4 521 075,03 лв. без ДДС.

Агенцията по обществени поръчки има изразено становище по чл. 233 от ЗОП относно процедурата договаряне без предварителна покана за участие и приложеното правно основание по чл. чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП. В становището се посочва, че към преписката за проведената открита процедура не са предоставени доказателства, от които да се установят причините за отказ на класираните участници да сключат договор. В тази връзка не може да се изведе категорично заключение, че липсата на изпълнител, респ. доставчик на електрическа енергия, не се дължи на действие или бездействие на възложителя. В заключение се допълва, че в разглеждания случай предоставената информация е недостатъчна, за да се обоснове прилагането на основанието по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

5. Договор за 2020 г.
Обявена и проведена открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет на поръчката „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група“ с прогнозна стойност 3 325 000 лв. без ДДС и класиране на участниците подали оферти за: цена на електрическа енергия за 1 MWh, без начислени – пренос и достъп през съответните мрежи, акциз, такса „начисление към обществото“ и ДДС :
1 място – Кумер ООД гр.София – 102,80 лв. на 1 MWh
2 място – Мост Енерджи АД – гр.София – 104,00 лв. на 1 MWh
3 място – ЧЕЗ Трейд България ЕАД гр. София – 111,27 лв. на 1 MWh
4 място Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД гр.София – 116,71 лв. на 1 MWh
5 място Юропиан Трейд оф Енерджи АД гр.София – 117,55 лв. на 1 MWh
6 място Енерго про – енергийни услуги ЕООД – гр.Варна – 125,29 лв. на 1 MWh
7 място Енерджи маркет глобал ООД гр.София – 132,60 лв. на 1 MWh
8 място Енерджи маркет АД гр.София – 133,70 лв. на 1 MWh

През месец февруари 2020 г. процедурата е прекратена с решение на управителя на ВиК оператора, поради мълчалив отказ на класирания на първо място участник за сключване на договор и писмен отказ от класирания на второ място.

Приложена е процедура договаряне без предварителна покана за участие с прогнозна стойност на поръчката 3 325 000 лв. без ДДС и на основание чл. чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП е сключен Договор от 21.02.2020 г. с Мост Енерджи АД със срок на изпълнение 12 м., в сила от датата на първия регистриран график, като в случай че е открита нова процедура за избор на изпълнител, която не е приключила до изтичането на срока на договора, срокът му се удължава до сключване на новия договор, но за период не по-дълъг от 6 месеца. Цена по договор на 1 MWh 104,00 без ДДС. Към тази сума се начислява цена за пренос и достъп през съответните мрежи, акциз, такса „начисление към обществото“ и ДДС. Договарят се условията, при които цената подлежи на промяна.

Агенцията по обществени поръчки има изразено становище по чл. 233 от ЗОП относно процедурата договаряне без предварителна покана за участие и приложеното правно основание по чл. чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП. В становището АОП обръща внимание на факта, че в „откритата“ процедура класираният на второ място участник, отказва да сключи договор, а в последствие изпълнението на доставките е възложено с договор от 21.02.2020 г. на същото лице – „Мост Енерджи“ АД, при същите условия. В тази връзка остават неизяснени причините, довели до прекратяване на конкурентната процедура и до възлагане на доставките в хипотезата на изключителни обстоятелства. Доколкото в процедурите за 2019 г. и 2020 г. на договаряне обстоятелствата, с които се обосновава прилагането на избраното правно основание по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП са идентични, възложителят следва да разполага с аргументи, че не е могъл да предотврати повтарящата се хипотеза на неотложно възлагане, която настъпва въпреки положената от него дължима грижа. С оглед на изложената фактическа обстановка и предвид липсата на доказателства, в случая не може да се изведе заключение, че настъпилата ситуация не се дължи на възложителя, се посочва с становището.

6. Проведена процедура за 2021 г.
Проведена открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет на поръчката: „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група на обекти на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“ и с прогнозна стойност 6 805 000 лв. без ДДС.
Цената за 1 MWh се формира на месена база от размера на почасовата цена на БНЕБ (Българска независима енергийна борса) + такса за администриране.
Класиране на участниците, подали оферти:
1 място – Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД гр.София – предлагана цена за фиксираната такса за администриране на доставката в лв.без ДДС – 2,90 лв.
2 място – ЧЕЗ Трейд България ЕАД гр. София – предлагана цена за фиксираната такса за администриране на доставката в лв.без ДДС – 8,75 лв.
3 място – Енерджи маркет глобал ООД гр.София – предлагана цена за фиксираната такса за администриране на доставката в лв.без ДДС – 9,00 лв.
4 място – Енерджи маркет АД гр.София – предлагана цена за фиксираната такса за администриране на доставката в лв.без ДДС – 10,50 лв.

Отстранени участници: Кумер ООД, Мост Енерджи АД , Юропиан Трейд оф Енерджи АД.

Има решение на възложителя за определяне на изпълнител, но към 10.08.2021 г. няма публична информация за сключен договор, поради жалба от Кумер ООД, която с решение от 29.07.2021 г. КЗК оставя без уважение.

Задължения на ВиК оператора към доставчика на електрическа енергия Мост Енерджи АД

Съгласно годишните финансови отчети на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково задълженията към Мост Енерджи към края на съответния период са:
• Към 31.12.2015 г. – 187 хил.лв.
• Към 31.12.2016 г. – 191 хил.лв.
• Към 31.12.2017 г. – 191 хил.лв.
• Към 31.12.2018 г. – 187 хил.лв.
• Към 31.12.2019 г. – 1 124 хил.лв.
• Към 31.12.2020 г. – 1 123 хил.лв.
Към 30.06.2021 г. задълженията към доставчика възлизат на 1 749 хил.лв.

Поради просрочените задължения на ВиК оператора към доставчика, Мост Енерджи АД – в качеството си на търговец – доставчик на електрическа енергия информира с писмо на 14.07.2021 г. областния управител на oбласт Хасково, че ще заяви пред ЕРП „Електроразпределение юг“ АД искане за преустановяване временно снабдяването с ел.енергия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково за конкретни обекти. Преустановяването не е извършено.

На 05.08.2021 г. Мост Енерджи АД – в качеството си на търговец – предходен доставчик на електрическа енергия информира отново с писмо областния управител на oбласт Хасково, че ще заяви пред ЕРП „Електроразпределение юг“ АД искане за преустановяване временно снабдяването с ел.енергия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково за конкретни обекти. Четири дни по-късно (09.08.2021 г.) „Електроразпределение юг“ АД информира областния управител на oбласт Хасково за постъпило искане от Мост Енерджи АД за преустановяване на снабдяването с ел.енергия на конкретни обекти на ВиК оператора. Впоследствие искането е оттеглено.

7 коментара

  1. Мост Енерджи АД е на Делян Добрев фирма която ще строй фотоволтайци за 500милиона до Хасковското Долни воден.

  2. Минко ,размажи малкия дегенерат Делян Добрев, който има негри и араби в рода си на паважа.

    1. Първо 2милиона за нови кладенци, сега 3милиона да си платили тока Вик хасково,ама отиват в съда г- н Кмете и Г-н областен УПРАВИТЕЛ. Какво чакате???

  3. Пълен майтап е нашата държава.Ако е все още държава.Такова крадене българската история не помни.Такова заробване също.И с какви очи излизат преди
    избори ?Оо,те нямат очи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button