Външни публикации

Конкурс за юрисконсулт обявиха от Община Хасково

Конкурс за длъжността юрисконсулт обявиха от Община Хасково.

Кандидатите трябва да са прависти, като не се изисква професионален опит. Минималният размер на основната работна заплата е 933 лева.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността “Юрисконсулт” в отдел ,,ПНО“, дирекция ,,АПНО“, Община Хасково

1.Изисквана минимална степен за завършено образование:  магистър

2.Специалност, по която да е придобито образованието: „Право“, с придобита юридическа правоспособност

3.Професионален опит:  не се изисква

4.Кандидатите да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

5.Минимален ранг: V младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 11, експертно ниво 7

6.Минимален размер на основната работна заплата: 933 лв.

/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението/

7.Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

8.Начин на провеждане на конкурса:

-решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрация

– интервю

9.Документи за кандидатстване:

1.Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;

2.Декларация по 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от участника в конкурсната процедура

3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4.Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит и/или ранг /при наличие на такива /

10.Място и срок на подаване на документи:

– документи се подават лично или чрез пълномощник в стая № 309 при Мл. експерт “Човешки ресурси” в Община Хасково или по електронен път на e-mail hr1@haskovo.bg като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл се подписват от кандидата с електронен подпис.

– срок за подаване на документите – всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса

При подаване на заявленията за участие в конкурса кандидатите ще бъдат уведомявани от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

11.Кратко описание на длъжността:

-Подпомага Началника на отдел ПНО при подготовката за издаване на заповеди, инструкции и други административни актове.

-Участва в:

*Съгласуването на вътрешните актове, касаещи пряко дейността на Община Хасково.

*Разработването и съгласуването на проектите за нормативни, административни и други актове, касаещи пряко дейността на Община Хасково.

*Участие в комисии по разглеждане, оценка и класиране на участници/кандидати в процедури за възлагане на обществени поръчки.

*Изготвяне на становище по жалби на граждани, по отношение на текущата дейност на Община Хасково.

-Изготвя след възлагане от Началника на отдел ПНО:

*становища по законосъобразността на съставените от съответните контролни органи актове за установяване на административни нарушения, уведомяване на актосъставителите за допуснати неточности или нарушения.

*писмени юридически консултации за служителите заемащи ръководни длъжности.

-Носи отговорност за:

*своевременното подготвяне и издаване на административни и други актове.

*конкретното и своевременно осъществяване на процесуалното представителство на Община Хасково.

-Осъществяване на процесуално представителство на Община Хасково, изготвяне на искови молби, жалби, становища до съда по жалби срещу индивидуални административни актове.

-Контролира съвместно с Началника на отдел ПНО законосъобразността и спазването на всички вътрешни заповеди, разпореждания, указания, правилници, инструкции и др.

-Изпълнява други функции и задачи възложени от Началника на отдела или директора на дирекцията.

12.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:

– Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер – табло за съобщения и на интернет страницата на Община Хасково –  www.haskovo.bg.

Back to top button