Външни публикации

В Защитена зона „Мост Арда“ вече има съоръжение за елени лопатари

ПроектНа територията на Защитена зона (ЗЗ) по Директива 2009/147/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 30.11.2009 г. относно опазване на дивите птици: BG0002071 „Мост Арда“ е изградено съоръжение за доотглеждане и разселване на елени лопатари „ПЧЕЛАРИ“.

Съоръжението е в изпълнение на дейност 2 „Осигуряване естествена хранителна база на лешоядите в целевите райони, чрез увеличаване на плътността на популациите на копитни видове дивеч в целевите райони“ по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.016-0001 „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида”, с бенефициент Национално –ловно рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

ЛовциПредназначението му е осигуряване естествена хранителна база за лешоядите, чрез създаване на основни стада, доотглеждане, адаптация и разселване в природата на елени лопатари, осъществяване на наблюдение със специализирано оборудване, осигурено по проекта, с цел събиране на информация, обобщаване и анализ относно динамиката на популацията от елен лопатар и състоянието на черния лешояд.

По проекта е предвидено да се доставят елен лопатари, които да се възпроизвеждат и в последствие разселват извън съоръжението, във вътрешността на което са монтирани  хранилки, солища, сеновал, фургон за наблюдение.

НЛРС – СЛРБ е сключил договор с изпълнител, който да осъществява охрана, санитарни и ветеринарни грижи, поддръжка на съоръжението и проследяване процесите по развитие на основните стада и динамиката на популацията от елен лопатар.

https://www.eufunds.bg/

Back to top button